Sorrejats

 Sistema de eliminació de pintura i òxid de materials a base de chorro de sorra